Oferta » Konkurs "Technikum jest OK"
W związku z tym, że prace nadesłane na konkurs "Technikum jest Ok" nie spełniły wymogów formalnych nie został on rozstrzygnięty i nie wyłoniono zwycięzców.
plakat 20203
REGULAMIN KONKURSU „TECHNIKUM JEST OK!”
Konkurs dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Zadanie konkursowe składa się z kilku elementów. Są nimi: udzielenie odpowiedzi na trzy pytania, wykonanie pracy multimedialnej oraz zgromadzenie informacji na wyznaczony temat. Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie szkolnej Zespołu Szkół Łączności.
2. Zadania konkursowe dotyczą Zespołu Szkół Łączności oraz firm na stałe ze szkołą współpracujących.
3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Łączności w Gdańsku oraz firmy branżowe współpracujące z ZSŁ.
4. Finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych odbędzie się w ZSŁ w czasie konferencji odbywającej się w Tygodniu Zawodowca (pierwszy tydzień marca 2020 r.)
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej.
§ 3. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 pracę.
3. Prace powinny być wykonane samodzielnie i muszą być pracami autorskimi.
4. Prace powinny być wykonane w technice komputerowej, zaś elementy graficzne powinny być zapisane w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
5. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej:
- odpowiedzi na pytania 1,3, 5 - MS Word,
- animacja - Adobe Animate, Adobe Haracter Animator,
- grafika - GIMP, Photoshop, Krita, Correl,
- film - Sony Vegas, Pinacle, iMovie, Adobe Premiere Pro.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” oraz "Formularza zgody" – dostępnych na stronie http://www.zsl.gda.pl/oferta-edukacyjna/konkurs i przesłanie ich do 20.02.2020 na adres:
Zespół Szkół Łączności
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk
konkurs "Technikum jest OK!"
§ 4. Pytania i zadania konkursowe
1) Pod jakimi nazwami funkcjonował dzisiejszy ZSŁ od roku 1951?
2) W jakich zawodach kształci obecnie ZSŁ?
3) Jakie zawody, w ostatnich pięciu latach, utworzono z inicjatywy ZSŁ, firm branżowych województwa pomorskiego oraz Pracodawców Pomorza i PIKE?
4) Stwórz przy pomocy wybranego programu grafikę, film lub animację (dopuszczalne programy w § 3 pkt. 5) która odzwierciedli ponadczasowy charakter ZSŁ. Film lub animacja nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty.
5) Wybierz trzy firmy z tych, które współpracują z ZSŁ i opisz ich najważniejsze przedsięwzięcia z lat 2013-2018
§ 5. Miejsce i termin nadsyłania prac
1.Prace konkursowe należy przesłać na adres: konkurs@zsl.gda.pl do 20.02.2020 r.
2.W tytule należy podać imię, nazwisko oraz nazwę szkoły.
3.Ocena zgłoszonych do konkursu prac przebiegać będzie dwuetapowo:
etap I – komisja konkursu dokona oceny wszystkich dostarczonych prac, według trzech podstawowych kryteriów:
spełnienie wymogów formalnych
pomysłowość i oryginalność pracy
związek pracy z tematyką
Komisja konkursowa oceni prace w skali od 1 do 5. Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie ZSŁ:http://www.zsl.gda.pl/oferta-edukacyjna/konkursoraz fb szkoły w terminie do 28.02.2020 r.
W finale, który odbędzie się w Tygodniu Zawodowca w Zespole Szkół Łączności, weźmie udział 10 uczniów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów.
etap II – 10 półfinalistów podczas Dnia Zawodowca otrzyma 5 zadań do wykonania na terenie szkoły oraz stanowiskach firm ze szkołą współpracujących. Będą one oceniane podczas konferencji odbywającej się 11 marca o godz. 10:00.
§ 6. Nagrody i wyróżnienia
1.W konkursie zostaną przyznane nagrody, których fundatorami są firmy branżowe współpracujące ze szkołą.
I miejsce - nagroda o wartości 700 zł
II miejsce - nagroda o wartości 500 zł
III miejsce - nagroda o wartości 300 zł
§ 7. Prawa autorskie
Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.
§ 8. Postanowienia końcowe
1.W przypadku podejrzenia o niesamodzielne wykonanie pracy uczestnik zostanie wyłączony z konkursu.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


 

 

 

 

Pobierz

docx

Formularz zgody

docx

Formularz zgloszeniowy