Oferta » Zawody » Teleinformatyk

Klasa 1h, 1i - proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy z  Akademią Morską w Gdyni i firmami branżowymi: INTEL, ORANGE, SEVENET, SLICAN, DGT, SPRINT

Teleinformatyka wykorzystuje metody i narzędzia informatyki w telekomunikacji oraz najnowocześniejsze osiągnięcia telekomunikacji w informatyce. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu: technologii informatycznych oraz architektury komputerów, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii LAN/WAN, telefonii cyfrowej oraz serwerów komunikacyjnych różnych firm. Zawód technik teleinformatyk stanowi szansę na atrakcyjną pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Stanowi również doskonałą podstawę do kontynuowania nauki na studiach technicznych.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania, budowy i obsługi sieci komputerowych w tym sieci rozległych,
 • montażu łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej,
 • obsługi urządzeń LAN/WAN, konfiguracji i obsługi central telefonicznych oraz serwerów telekomunikacyjnych,
 • instalacji i konfiguracji serwerów oraz klientów telefonii IP,
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • uczestniczy w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez wykładowców Akademii Morskiej w Gdyni i firm współpracujących,
 • korzysta z profesjonalnych pracowni wyposażonych przez firmy patronackie (DGT, SPRINT, SLICAN, SEVENET, INTEL),
 • ma możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
 • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
 • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych,

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi,

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika teleinformatyka.