Uczeń » Rok szkolny 2019/20 » Harmonogram roku szkolnego

 

UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU PO ZAPOWIEDZI PRM!

 

W związku z zapowiedzianym przez Prezesa Rady Ministrów planem zmiany terminu zakończenia roku szkolnego wprowadzamy (ze względów organizacyjnych przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu) modyfikacje w harmonogramie roku szkolnego 2018/2019.

 

Propozycje ocen zostaną wystawione do 12 czerwca 2019 r. (środa) do godz. 15.00.

 

12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3.

 

13 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 – mija termin złożenia w sekretariacie przez uprawnionych uczniów wniosków o uruchomienie trybu uzyskania oceny wyższej niż proponowana, 14 czerwca 2019 r. odbędzie się sprawdzian wiedzy i umiejętności dla uczniów, którzy spełnili warunki określone w ust. 10 art. 39h Statutu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

14 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 zostaną wystawione oceny roczne.

 

17 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w auli szkolnej odbędzie się klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 

19 czerwca 2019 r. godz. 10.00 na Placu Obrońców Poczty Polskiej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 

Harmonogram roku szkolnego

2018/2019

 

31.08.2018 r.

Założenie dokumentacji na nowy rok szkolny

03.09.2018 r.

Inauguracja roku szkolnego

10.09.2018 r.

Giełda podręczników

10.09.2018 r.

Rada Pedagogiczna. Spotkanie nauczycieli z rodzicami

do 15.09.2018 r.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas pierwszych i przekazanie wyników przewodniczącym zespołów przedmiotowych

05.10.2018 r.

Dzień Patrona Szkoły – Konkurs Wiedzy o Patronie oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych

12.10.2018 r.

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2018 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

02.11.2018 r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych**

12.11.2018 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

14.12.2018 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych

17.12.2018 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich typów szkół

19.12.2018 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie ocen śródrocznych

20.12.2018 r. (godz. 15.45)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

21.12.2018 r.

Spotkania klasowe

21.12.2018 r.

Koniec pierwszego semestru

21.12.2018 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna

24.12-31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Szkolenie RP

26.01.2019 r.

Studniówka

04.02.2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

11.02-24.02.2019 r.

Ferie zimowe

04.03.2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

marzec 2019 r.

Konferencja branżowa w ramach Tygodnia Zawodowca

marzec 2019 r./sobota

Dzień otwarty w ramach Tygodnia Zawodowca

21.03.2019 r.

Łączność z mundurem. Piknik

01.04.2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

16.04.2019 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach czwartych

17.04.2019 r.

Rada Pedagogiczna. Spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich klas

18.04-23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

24.04.2019 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

26.04.2019 r.

Uroczyste zakończenie szkoły

2.05.2019 r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych**

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.

Egzamin maturalny – część pisemna: język polski, matematyka, język angielski. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – szkolenie Rady Pedagogicznej**

13.05.2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

10.06.2019 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

13.12.06.2019 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach 1-3

17.12.06.2019 r. godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami oraz poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych w klasach programowo niższych

18.14.06.2019 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie ocen rocznych w klasach 1-3

18.06.2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.17.06.2019 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Dzień zdrowia

21.19.06.2019 r. godz. 10.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06. 2019 r.

Porządkowanie i archiwizacja dokumentów. Podsumowanie roku szkolnego – spotkania zespołów przedmiotowych. Złożenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania)

25.06. 2019 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna

04.07. 2019 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

20.08.2019 r.

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

26-29.08.2019 r.

Przygotowanie przez nauczycieli sal i dokumentacji do pracy w nowym roku szkolnym

26-28.08.2019 r.

Egzaminy poprawkowe

29.08. 2019 r.

Szkoleniowa/organizacyjna Rada Pedagogiczna/spotkania zespołów

30.08.2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego 2019/2020 – złożenie dokumentacji na nowy rok szkolny

 

 

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po ukazaniu się komunikatów MEN oraz CKE

 

* Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

1 listopada;11 listopada; 24-31 grudnia;1 stycznia;11-24 lutego; 18-22 kwietnia; 1 maja; 3 maja; 20 czerwca

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego:

2.11 – szkoleniowa RP

10 stycznia – egzamin zawodowy, szkoleniowa RP

2.05 – szkoleniowa RP

6, 7, 8.05 – egzamin maturalny, szkoleniowa RP

18 czerwca – egzamin zawodowy

 

 

 

 

 

 

Pobierz

pdf

Harmonogram roku szkolnego 2018-2019