Oferta » Rekrutacja » Rekrutacja cudzoziemców

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców

w polskich szkołach są określone w przepisach:

art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2016 poz. 1453 ze zm.)

 

 

Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych  szkół do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Cudzoziemcy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji. 

Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka polskiego nie jest ograniczone czasowo. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

  1. znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym (B1) poświadczona stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat itp.) i sprawdzona testem językowym przeprowadzonym w naszej szkole podczas rozmowy,

  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum (oceny ze świadectwa zostaną poddane analizie w celu ustalenia, czy pozwolą one na podjęcie nauki w wybranym zawodzie)

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.