Uczeń » Duplikaty legitymacji

WYSTAWIENIE  DUPLIKATU  LEGITYMACJI  SZKOLNEJ

 

Podstawa prawna:

§ 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97 poz.624 z póź. zm.)

 

W przypadku utraty oryginału legitymacji osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

55 1240 1268 1111 0010 3854 9918

 

Załączniki do wniosku:

  • 1 zdjęcie
  • potwierdzenie wpłaty w wysokości 9 zł

Pobierz

docx

wniosek o duplikat legitymacji szkolnej