O nas » Dokumenty » Statut, plany i programy

Statut szkoły to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji.

 

Podstawa prawna:

 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001)
 3. art. 368 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 

Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:

 1. nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania;
 2. organ prowadzący szkołę lub placówkę;
 3. organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje;
 4. organizację szkoły lub placówki;
 5. zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
 6. prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.

 

Działalność edukacyjną szkoły określają:

 1. szkolny zestaw programów nauczania,
 2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniami zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Oprócz realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają obowiązek podejmowania działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki tworzony jest przez wszystkich nauczycieli i konsultowany oraz aprobowany przez rodziców. Jego cel stanowi wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły).

 

Plan nadzoru dyrektora szkoły jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

 

Podstawa prawna:

§ 24 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)

 

W obowiązkach dyrektora szkoły lub placówki pozostaje opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zawierającego pięć form nadzoru

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki,

3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

4) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

5) zakres monitorowania.

 

 Dokumenty regulujące pracę szkoły:

 1. Statut
 2. Ceremoniał szkolny
 3. Plan pracy
 4. Plan nadzoru
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny
 6. Regulamin kontroli zarządczej
 7. Instrukcja kancelaryjna oraz Rzeczowy wykaz akt
 8. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji

Pobierz

pdf

Statut ZSŁ_31.08.2018_po sprostowaniu

pdf

Uchwała w sprawie zmian w statucie 21.12.2018

pdf

Uchwała w sprawie zmian w Statucie_4.02.2019

pdf

Zarządzenie w sprawie procedur bezpieczeństwa

pdf

Koncepcja pracy ZSŁ w latach 2017-2021

pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019

pdf

Plan pracy szkoły 2018-2019

pdf

Plan nadzoru 2018-2019

pdf

Ceremoniał szkolny

pdf

Instrukcja kancelaryjna

pdf

Rzeczowy wykaz akt