O nas » Dokumenty » Statut, plany i programy

Statut szkoły to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji.

 

Podstawa prawna:

 1. rozdz. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.0.1481)
 2. art. 5,14, 26, 28,33, 40, 44, 47, 64, 68, 69-73, 80-87, 91,  97-98 ust. 1, 99, 100 ust. 6, 102 ust. 2, 104-105, 110, 111 ust. 5, 155 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001)
 4. art. 238 ust. 2, 292, 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. 2017 poz. 60)
 5. art. 6, 6a ust. 5, 7, 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.0.967 z późn.zm.)

 

Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:

Art. 98. Prawo oświatowe

Statut szkoły

1. Statut szkoły zawiera w szczególności:

1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwę tego zespołu;

2)

imię szkoły, o ile zostało nadane;

3)

nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;

4)

cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

5)

organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;

6)

organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;

7)

zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;

8)

szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ustawy o systemie oświaty;

9)

nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

10)

szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

11)

organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

12)

organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;

13)

organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;

14)

organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

15)

określenie formy kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej;

16)

organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, z wyjątkiem szkoły artystycznej;

17)

prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

18)

rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;

19)

rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

20)

przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

21)

sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;

22)

formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;

23)

organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

24)

organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;

25)

organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 kształcenie specjalne ust. 1;

26)

warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.

2.

W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:

1)

organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

2)

organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

3)

organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

3.

(uchylony)

4.    W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26 program wychowawczo-profilaktyczny.

 

Działalność edukacyjną szkoły określają:

 1. szkolny zestaw programów nauczania,
 2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniami zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Oprócz realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają obowiązek podejmowania działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki tworzony jest przez wszystkich nauczycieli i konsultowany oraz aprobowany przez rodziców. Jego cel stanowi wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły).

 

Plan nadzoru dyrektora szkoły jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

 

Podstawa prawna:

§ 24 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)

 

W obowiązkach dyrektora szkoły lub placówki pozostaje opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zawierającego pięć form nadzoru

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki,

3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

4) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

5) zakres monitorowania.

 

 Dokumenty regulujące pracę szkoły:

 1. Statut
 2. Plan pracy
 3. Plan nadzoru
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny
 5. Regulamin kontroli zarządczej
 6. Instrukcja kancelaryjna oraz Rzeczowy wykaz akt
 7. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji

Pobierz

pdf

Statut_tekst ujednolicony_25.10.2019

pdf

Koncepcja pracy ZSŁ w latach 2017-2021

pdf

Plan pracy_2019-2020

pdf

Plan nadzoru_2019-2020

pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny_2019-24

pdf

Instrukcja kancelaryjna

pdf

Rzeczowy wykaz akt