O nas » Dokumenty

Pracę szkoły regulują przepisy zewnętrzne (ministerialne) i wewnętrzne (szkolne).

 

Przepisy zewnętrzne (wybór) - wszystkie dokumenty można znaleźć na rządowej stronie internetowej ISAP:

 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624)

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432)

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977)

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249)

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69)

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2002 nr 3 poz. 28)

 

Przepisy wewnętrzne:

 1. Statut szkoły
 2. Ceremoniał szkolny
 3. Plan pracy
 4. Plan nadzoru
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny
 6. Regulamin kontroli zarządczej
 7. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji
 8. Procedura oceniania zachowania
 9. Procedura egzekwowania frekwencji
 10. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 11. Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego
 12. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
 13. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu
 14. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 15. Regulamin wycieczek szkolnych
 16. Regulamin studniówki
 17. Regulamin nagród uczniowskich
 18. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 19. Regulamin Rady Rodziców
 20. Regulamin Rady Pedagogicznej
 21. Regulamin laboratorium
 22. Regulamin praktycznej nauki zawodu
 23. Regulamin pracowni symulacyjnej
 24. Regulamin biblioteki i Centrum Informacji Medialnej
 25. Regulamin przyznawania pomocy uczniom
 26. Regulamin organizacyjny
 27. Regulamin pracy
 28. Regulamin dyżurów nauczycieli
 29. Regulamin uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
 30. Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
 31. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela
 32. Regulamin ZFŚS
 33. Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 34. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 35. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 36. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
 37. Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników
 38. Regulamin podnoszenia kwalifikacji przez pracowników obsługi i administracji
 39. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi
 40. Regulamin przyznawania nagrody dyrektora