O nas » Baza szkolna » Obiekty sportowe

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO

Zespołu Szkół Łączności

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie boiska sportowego, terenie do niego przyległym oraz na terenie z urządzeniami rekreacyjnymi.
 2. Boisko sportowe, urządzenia rekreacyjne oraz teren do nich przyległy, zwane dalej obiektem, są własnością Gminy Miasta Gdańska administrowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk , zwanego dalej Administratorem Obiektu.    
 3. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
 4. Wejście na teren obiektu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Obiekt jest wykorzystywany do działań związanych z upowszechnianiem sportu i rekreacji.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 - 6.00.
 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Obiekt jest ogólnodostępny,  pierwszeństwo korzystania z obiektu w godzinach prowadzenia zajęć szkolnych, posiadają uczniowie szkoły i pracownicy Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Poza godzinami prowadzenia zajęć szkolnych pierwszeństwo korzystania z obiektu mają podmioty wskazane w zarządzeniu PMG Nr 1487/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. po wcześniejszym zawarciu umowy na wynajem obiektu.
 9. Korzystanie z boiska odbywa się wg ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu przez Administratora Obiektu. Harmonogram obiektu jest dostępny do wglądu u Administratora Obiektu oraz na stronie internetowej szkoły http://www5.zsl.gda.pl/o-nas/baza-szkolna/obiekty-sportowe
 10. Podczas zajęć szkolnych oraz zajęć grup zorganizowanych nauczyciele, trenerzy lub instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników i mają obowiązek zapoznania podopiecznych z niniejszym regulaminem.
 11. Administrator Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 12. Poza planowymi zajęciami użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 13. Za wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają wyrządzający szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu muszą opuścić obiekt.
 15. Za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wszystkie uwagi oraz uszkodzenia dot. obiektu należy zgłaszać do administratora obiektu pod nr tel. (58) 301-13-77 w godz. 7.30-15.30.
 17. Stan techniczny urządzeń znajdujących się na obiekcie jest sprawdzany przed każdymi zajęciami zgodnie z procedurą przyjętą u Administratora obiektu.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

a)      niszczenia, zanieczyszczenia lub używania w sposób niezgodny, z przeznaczeniem obiektu lub jakiegokolwiek jego elementu, urządzeń na jego terenie
a w szczególności sprzętu sportowego;

b)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek;

c)      wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się;

d)     wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;

e)      poruszania się po obiekcie na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach;

f)       używania wulgaryzmów;

g)      przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających;

h)      wprowadzania zwierząt;

i)        wstępu na teren poza wyznaczonymi godzinami;

j)        wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody Administratora Obiektu;

k)      rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora obiektu.