O nas » Fundacja Rozwoju ZSŁ

 Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół Łączności

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 

ul. Podwale Staromiejskie 51/52 

80-845 Gdańsk

NIP 583 291 73 78

 

 

Nr rachunku:

27 1320 1120 2439 0675 2000 0001

Bank Pocztowy o/Gdańsk

ul. Grunwaldzka 46 

Gdańsk Wrzeszcz

 

 

  

Zarząd Fundacji Rozwoju Zespołu Szkół Łączności

 

Piechowiak 

Prezes Zarządu

mgr inż. Jadwiga Piechowiak

dyrektor ZSŁ w latach 2012 - 2022
 

Absolwentka elektroniki na Politechnice Kijowskiej. Ze szkołą związana od 1973 r., w którym rozpoczęła naukę w Technikum Łączności; nauczycielka przedmiotów elektronicznych; członkini Rady Programowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, współzałożycielka Fundacji Rozwoju Zespołu Szkół Łączności oraz inicjatorka ścisłej współpracy szkoły z gdańskimi pracodawcami (LOTOS, Intel, SATEL, Sprint, Telkom-Telmor, Simex), polegającej na pozyskiwaniu funduszy na rozwój ZSŁ, zdobywaniu wyposażenia technicznego, dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz na kształceniu na zamówienie; koordynatorka prac zespołu ds. nowych zawodów: technik automatyk oraz technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej wpisanych na listę MEN w 2017 r.

 

kontakt: j.piechowiak@zsl.gda.pl

 

 

chomicz

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Rafał Chomicz 

 

Gdańszczanin z urodzenia. Absolwent Technikum Łączności. Ukończył studia magistersko - inżynierskie w Katedrze Radiokomunikacji i Telewizji Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Początek jego ścieżki zawodowej to lata dziewięćdziesiąte, kiedy to związał się z branżą bankową (m. in. Departament Telekomunikacji Banku Gdańskiego S.A.).

Krokiem milowym było jednak przejście w 1997 do firmy Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. (poprzednika prawnego obecnej spółki Sevenet S.A.), początkowo na stanowisko Inżyniera Systemów Teleinformatycznych, aby w latach 1998-2008 objąć funkcję V-ce Prezesa ds. Technicznych – a po przekształceniu w Sevenet S.A. – funkcję V-ce Prezesa ds. Sprzedaży (2008 - 2009).

Od 2008 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej NAUTA S.A., a w latach 2008 - 2009 Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Toruń Energohandel sp. z o.o.

Od 2009 r. Rafał Chomicz jest Prezesem Zarządu Sevenet S.A. - realizuje strategię rozwoju spółki i zarządza m.in. obszarem handlowym.

 

 

 

Gibala

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Gibała

 

Absolwent Technikum Łączności (1975 r.). Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki (1982 r.). Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (1998 r.) oraz Europpean Academy of Management (E A F) Stuttgart (2004 r.).

Zawodowo związany jest z realizacją tematów z dziedziny telekomunikacji. Zajmował stanowiska kierownicze w firmach telekomunikacyjnych i w firmach działających na rynku telekomunikacyjnym.

Od roku 2002 r. pracował na stanowisku dyrektora pionu telekomunikacji w firmie SPRINT SA, która jest firmą patronacką Zespołu Szkół Łączności.

Współzałożyciel Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, które, oprócz działalności związanej z promocją miasta Gdańsk, mocno wspiera i pomaga szkołom zawodowym na terenie Gdańska.

 

 

Sekretarz

Izabela Zin

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki, na którym ukończyła Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki. W ZSŁ pracuje jako nauczyciel j. polskiego i informatyki. 

 

 

 

STATUT 

Fundacji Rozwoju Zespołu Szkół Łączności

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 

 

Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Fundacja pod nazwą : „Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

       Marka Hartmana,

       Jadwigę Piechowiak,

       Władysława Mokwę,

       Krystynę Sztyber,

       Bogdana Radysa,

      zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez          notariusza Krystynę Binkowską z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 71/73 m.10 w dniu 14.09.2005 r, Repertorium A nr 11945/2005, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1991 r o fundacjach / Dz. U. z 1991 r, Nr.46,poz.203 z późn. zm./ oraz postanowień niniejszego Statutu.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzićdziałalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku , wskazującym na jej nazwę i siedzibę oraz z literowym skrótem nazwy Szkoły /ZSŁ/ w środku.


Rozdział II


CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 1. Celem Fundacji jest:

  1. upowszechnianie wiedzy historycznej o Poczcie Polskiej w Gdańsku i jej obrońcach. Wspólnie z Muzeum Poczty oraz Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku organizowanie Dni Patrona Szkoły oraz uroczystości rocznicowych i okolicznościowych.

  2. wspólnie z Kołem Rodzin byłych Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku opiekowanie się miejscami pamięci narodowej związanymi z obrońcami Poczty Polskiej w Gdańsku,

  3. wydawanie publikacji o tematyce Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Zespole Szkół Łączności,

  4. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych z przeznaczeniem na rozwój i unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Łączności.

  5. udzielanie pomocy materialnej zdolnym i biednym uczniom Szkoły ,

  6. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami absolwentów Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

 2. 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. organizowanie, finansowanie i współfinansowanie:

  1. wystaw w kraju i za granicą związanych z Patronem Szkoły,

  2. uroczystości upamiętniających rocznice związane z historią Poczty Polskiej w Gdańsku i Szkołą,

  3. wydawnictw folderów oraz publikacji na temat dorobku Szkoły,

  4. konferencji i seminariów na tematy związane z celami Fundacji,

  5. zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia dla Szkoły,

  6. przebudowy pomieszczeń oraz bazy Szkoły służących do celów dydaktycznych,

  7. udzielanie pomocy materialnej dla najbiedniejszych uczniów,

  8. nagród dla osób realizujących cele Fundacji,

  9. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

   działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i

   zagraniczną ze środowiskami interesujących się historią Gdańska oraz z

   osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

 

.2. Działalność, o której mowa w ust.1 prowadzona jest nieodpłatnie.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 250,00 zł /dwieście pięćdziesiąt złotych /,środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

  1. darowizn, spadków , zapisów,

  2. subwencji i dotacji osób prawnych,

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji , o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 5. O ile Fundacja zostanie powołana do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza , i to tylko wówczas, gdy w chwili jego składania jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 6. osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej albo udzielą innej pomocy materialnej lub niematerialnej w wysokości równej co najmniej 1.000 złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne o wartości 500Euro, uzyskują tytuł „Sponsora Fundacji”, który ma charakter osobisty.


Rozdział IV


ORGANY FUNDACJI

 

 1. Organami Fundacji są :

  1. Rada Fundacji,

  2. Zarząd Fundacji.

 2. 1. Radę Fundacji tworzą Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibą lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem, że złożą przed upływem jednego miesiąca od daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji lub uzyskania siedziby względnie miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.

  .2. Jeżeli w pracach Rady może brać udział mniej niż trzech Sponsorów, Fundatorzy działający łącznie powołują na czas nieoznaczony członków Rady co najmniej w takiej liczbie, aby było trzech członków Rady. Postanowienia & 24 zd.2 stosuje się odpowiednio.

 3. 1. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

  .2. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 4. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz organem kontroli wewnętrznej i nadzoru.

 5. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

 6. 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywaj ą się nie rzadziej niż raz w kwartale , jak również dokonuje czynności kontrolnych w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.

  .2.Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

 7. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

 9. Do zadań Rady należy :

  1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

  2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

  3. wyrażanie opinii w sprawach przedło0żonych jej przez Zarząd,

  4. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji,

  5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

  6. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,

  7. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w 35,38,40 i 41 niniejszego Statutu,

  8. uchwalanie regulaminów Fundacji, w szczególności regulaminów korzystania z majątku i świadczeń Fundacji.

 10. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatorów, działających łącznie. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć w formy pisemnej osobę fizyczną lub prawną, która przejmie do wykonywania powyższego uprawnienia z prawem dalszego przekazywania tego uprawnienia.

 11. Fundator może zostać członkiem Zarządu , jednakże w takim wypadku nie może korzystać z uprawnień o jakich mowa w 16 ust.2 i 26.

 12. Fundatorom działającym łącznie służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Postanowienia 24 zd.2 stosuje się odpowiednio.

 13. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa , Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

 14. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 15. Zarząd w szczególności :

  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

  2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

  5. ustala regulamin Biura Fundacji,

  6. tworzy i znosi oddziały i inne jednostki organizacyjne Fundacji,

  7. powołuje i odwołuje w razie potrzeby dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

  8. ustala wysokość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

  9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

 16. Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze ,Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 17. Członkowie Fundacji są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

 18. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały jest wymagana obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

 19. 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

  .2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.


Rozdział V


ZMIANA STATUTU

 

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Rozdział VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze

  stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 5. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się , z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji

 7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

/ - / Marek Hartman / - / Władysław Mokwa

/ - / Jadwiga Piechowiak / - / Bogdan Radys

/ - / Krystyna Sztyber