Uczeń » Rok szkolny 2023/24 » Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

1.09.2023 r. Założenie dokumentacji na nowy rok szkolny
1.09 - 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h, 2i
4.09 - pozostałe klasy
Inauguracja roku szkolnego
8.09.2023 r. Wyjście integracyjne – EuroSkills
Wizyty studyjne nauczycieli z Kazachstanu i Holandii
11.09.2023 r. Rada Pedagogiczna – godz. 15:00
Spotkanie nauczycieli z rodzicami – godz. 17:00
11.09.2023 r. Giełda podręczników
5 – 18.09. 2023 r. Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas pierwszych i przekazanie wyników przewodniczącym zespołów przedmiotowych
5.10.2023 r. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
13.10.2023 r. Dzień Edukacji Narodowej – Rada Szkoleniowa
26.10.2023 r., godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
2-3.11.2023 r. Rady szkoleniowe (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
18.12.2023 r. Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
21.12.2023 r. (godz. 15:00) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
21.12.2023 r. Spotkanie nauczycieli z rodzicami
22.12.2023 r. (godz. 9:00) Spotkania świąteczne
23.12.2023 - 1.01.2024 r. Zimowa przerwa świąteczna
4.01.2024 r. (godz. 15:00) Analityczna Rada Pedagogiczna
10-15.01.2024 r. Egzaminy zawodowe teoretyczne
09-20.01.2024 r. Egzaminy zawodowe praktyczne
29.01. - 11.02. 2024 r. Ferie zimowe
Marzec 2024 r. Konferencja branżowa w ramach Tygodnia Zawodowca
LOL – Cup; Dni otwarte szkoły
28.03 - 2.04.2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2024 r. do godz. 15:00 Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach piątych
19.04.2024 r. (godz. 15:00) Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych
24.04.2024 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
25.04.2024 r. Spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich klas
26.04.2024 r. Uroczyste zakończenie szkoły klas piątych
02.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych - Rada szkoleniowa
7,8,9,13 i 22.05.2024 r. Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych
10,14,15.05.2024 r. Wycieczki, wyjścia - edukacja regionalna
29.05.2024 r. Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach trzecich (oprócz klasy 3d) i klasie 2d
31.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
11.06.2024 r. Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach pierwszych, drugich i czwartych (oprócz 2d)
11.06.2024 r. Rada Pedagogiczna. Spotkanie z rodzicami
17.06.2024 r. do godz. 15:00 Wystawienie ocen rocznych w klasach 1-4
19.06.2024 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
21.06.2024 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
24 – 27.06.2024 r. Porządkowanie i archiwizacja dokumentów. Podsumowanie roku szkolnego – spotkania zespołów przedmiotowych. Złożenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania)
27.06.2024 r. (godz. 9:00) Analityczna Rada Pedagogiczna
04-10.06.2024 r. Egzaminy zawodowe teoretyczne
03-19.06.2024 r. Egzaminy zawodowe praktyczne
20 – 21.08.2024 r. Egzamin maturalny – sesja poprawkowa
26 – 28.08.2024 r. Egzaminy poprawkowe
28.08.2024 r. Spotkania zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych. Przygotowanie przez nauczycieli sal i dokumentacji do pracy w nowym roku szkolnym
29.08.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego 2024/2025– złożenie dokumentacji na nowy rok szkolny

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po ukazaniu się komunikatów MEN oraz CKE

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego:

  • 2 – 3 listopada – szkoleniowe RP
  • 2 maja - szkoleniowa RP
  • 7, 8, 9, 13, 22 maja – egzamin maturalny, Rada szkoleniowa dla nauczycieli nieuczestniczących danego dnia w Komisjach maturalnych
  • 31 maja – szkoleniowa RP