Uczeń » Projekty UE » Zagraniczne praktyki – lepsze perspektywy w przyszłości

Projekt „Zagraniczne praktyki – lepsze perspektywy w przyszłości” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+


1. Otrzymaliśmy zgodę Narodowej Agencji na zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów ZSŁ!


2. Praktyki będą trwały 3 tygodnie i będą się odbywać w firmach z Budapesztu i stanowią częściowo realizację praktyk zawodowych, tzn. 1 tydzień uczniowie muszą zrealizować w Polsce we własnym zakresie.


3. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.


4. Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie ZSŁ w Gdańsku kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista, technik elektronik oraz technik automatyk – dwie grupy po 15 osób.


5. Szczegółowy regulamin i potrzebne dokumenty zostaną wysłane wszystkim uczniom klas trzecich po SP poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz są dostępne są w załączniku.


6. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego podpisanego i zeskanowanego oraz listu motywacyjnego do 10.07.2022. Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres: erasmus@zsl.gda.pl

 

7. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:
• są w roku szkolnym 2021/2022 uczniami klas trzecich po szkole podstawowej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku
• uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego
• wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży
• nie sprawiają problemów wychowawczych, cechuje ich nienaganne zachowanie w bieżącym roku szkolnym.

 

8. Kryteria dla uczniów ubiegających się o udział w praktykach:
• średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec klasy III po szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 (max. 40 punktów – punkty = (40*średnia)/6.0),
• ocena końcoworoczna z języka angielskiego (max. 30 punktów – celujący – 30, bardzo dobry – 24, dobry – 18, dostateczny – 12, dopuszczający - 6),
• opinia wychowawcy klasy (max. 20 punktów – w tym suma punktów z zachowania w roku szkolnym powyżej 460 punktów – 5 punktów, frekwencja powyżej 90% - 5 punktów),
• ocena listu motywacyjnego (max. 10 punktów- w tym zawartość merytoryczna, motywacja ucznia i osiągnięcia – 8 punktów, estetyka, staranność – 2 punkty),
• osoby z mniejszymi szansami lub w trudnej sytuacji finansowej otrzymają dodatkowe 10 punktów.


9. Rekrutacji uczestników dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
• przedstawiciel Dyrekcji szkoły
• koordynator projektu
• opiekun projektu
• nauczyciele języka angielskiego
• nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 20.07.2022 na stronie internetowej szkoły.

 

10. Terminy wyjazdów na praktyki:

Grupa I – październik/listopad 2022
Grupa II – marzec/kwiecień 2023

Pobierz

pdf

Regulamin rekrutacji Erasmus