Historia Szkoły

W czerwcu 1951 r. Decyzją Ministra Poczt i Telegrafów zostało powołane do życia Technikum Telekomunikacyjne w Gdańsku. Organizację szkoły powierzono inż. Stanisławowi Kobusowi, który przybył do Gdańska z Gliwic. W ciągu dwóch lat zarządzania szkołą dyrektor uruchomił potężną machinę szkolenia łącznościowca w Gdańsku, dając absolwentom swojej placówki perspektywę atrakcyjnej pracy i możność  podjęcia studiów, szczególnie na Politechnice Gdańskiej. W przygotowaniu placówki do pracy wspierał dyrektora Kobusa sprowadzony do Gdańska przez ówczesne władze Bronisław Szyngiera. Z czasem dołączył do nich Franciszek Dyrga, który jako wicedyrektor przez wiele lat dbał o rozwój uczniów. Gdy Stanisław Kobus wykonał powierzone mu zadanie, objął następną funkcję – został dyrektorem Zarządu Szkolenia Zawodowego w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie, a jego miejsce w szkole zajął Bernard Kopciewicz. Otwarcie pierwszego roku szkolnego odbyło się w świetlicy dyrekcji Poczty w Gdańsku przy ul. Kalinowskiego. Część zajęć lekcyjnych prowadzono w gmachu Dyrekcji Poczty Polskiej, pozostałe we Wrzeszczu przy ulicy Kopernika.

W 1951 r. utworzono dwie klasy pierwsze czteroletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej i dwie klasy dwuletniego Kursu Telekomunikacyjnego na podbudowie niepełnej szkoły średniej. W pierwszym roku nauki w Technikum Telekomunikacyjnym uczyło się około 200 uczniów. Spartańskie warunki skończyły się 27 stycznia 1952 r., gdy na siedzibę szkoły przekazano odbudowany historyczny gmach Poczty Polskiej w Gdańsku. Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji postanowiło, że młodzież będzie się uczyła w miejscu bohaterskiej obrony pocztowców we wrześniu 1939 r. Od tej pory dyrektor dysponował gmachem o sześciu kondygnacjach. W budynku mieściło się sześć sal wykładowych i kilkadziesiąt pokoi przeznaczonych na sale internatowe, biuro, magazyny, trzy mieszkania nauczycielskie i jedno dla dozorcy oraz pomieszczenia piwniczne, w których urządzono kuchnię i warsztaty szkolne. 1 września 1952 r. rozpoczął się drugi rok istnienia technikum. Zwiększyła się liczba nauczycieli stałych z odpowiednimi kwalifikacjami, co pozytywnie wpłynęło na poziom nauczania, szczególnie przedmiotów ogólnokształcących.

W 1953 r. dyrektorem szkoły został inż. Bernard Kopciewicz, który koncentrował się na rozwoju bazy warsztatowej w szkole. W 1953 r. w szkole funkcjonowało 13 klas, a w 1955 r. – 25. Pierwsi maturzyści (107) opuścili mury technikum w 1954 r. W tym samym roku do Technikum Telekomunikacyjnego przeniesiono z Gdyni Technikum Pocztowe.

Dynamiczny rozwój szkoły dokonywał się dzięki przemyślanemu i zdecydowanemu działaniu Mieczysława Kocięckiego, który funkcję dyrektora sprawował w latach 1954-1973.  W 1957 r. technikum przestało być szkołą resortową i zostało przejęte przez Ministerstwo Oświaty. W styczniu 1959 r. rozpoczęto zajęcia w nowym szkolnym gmachu przy ul. Podwale Staromiejskie 52. Szkoła otrzymała nazwę Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. W tym czasie cieszyła się dużą popularnością. Wynikało to m.in. z zainteresowania elektroniką w świecie techniki, a w Technikum Łączności można było kształcić się w kierunkach: telewizja, telekomutacja, maszyny matematyczne, elektronika. Szkoła nieustannie się rozwijała: w 1969 r. do egzaminu dojrzałości przystąpiło 320 osób, a liczba uczniów przekroczyła 1000, zaś nauczycieli było 160. Młodzież odnosiła głośne sukcesy w nauce, sporcie, także na gruncie kulturalnym.

W roku szkolnym 1973/74 funkcję dyrektora technikum sprawował inż. Wiesław Lewandowski. Rozpoczął swe działania od wzmożenia dyscypliny w szkole. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku z dnia 25 października 1973 r. technikum przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Gdańsku, a 6 września 1974 r. nadano szkole imię Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

1 września 1974 dyrektorem zespołu został mgr Emir Chazbijewicz, z wykształcenia matematyk. Nowy dyrektor  za najważniejsze swe zadanie uznał zmodernizowanie bazy szkoły i unowocześnienie profilu nauczania zawodowego. Rozpoczął wyposażanie laboratoriów, warsztatów, gabinetów przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących w nowoczesne pomoce naukowe. Zawęził liczbę specjalizacji do telekomunikacyjnej w zakresie teletransmisji i telekomutacji oraz elektroniki ze specjalizacjami: radiotechnika i telewizja. Dzięki staraniom dyrektora Technikum Łączności było przez lata nowoczesną placówką i pod względem technicznym przodowało wśród innych szkół. Emir Chazbijewicz rozumiał, że współczesne technikum nie może egzystować w oderwaniu od wyższych uczelni i zakładów przemysłowych, szczególnie typu elektronicznego. Zawarł więc wiele umów, korzystnych dla szkoły. Uczniowie zaczęli odbywać praktyki i zajęcia warsztatowe w gdańskich zakładach: Unimor, Radmor, Telkom-Telmor.  Ponadto dbał o wszechstronny rozwój młodziezy, która uczestniczyła w różnych państwowych uroczystościach, brała udział w pracach społecznych na rzecz miasta. Ważną rolę w procesie wychowania pełniło harcerstwo. Organizowano także wakacyjne hufce OHP, zbierano makulaturę, włączano się do zbiórek zabawek dla sierot i urządzano im choinki, opiekowano się starszymi ludźmi  przez stały kontakt z PCK, ZBOWiD-em i Towarzystwem Ociemniałych. Uczniowie chętnie brali udział w różnych konkursach i zawodach: sportowych, zespołów artystycznych, olimpiad przedmiotowych, prac dyplomowych technicznych, a także w zawodowych kursach i szkoleniach.

W 1971 roku uroczyście obchodzono dwudziestolecie istnienia szkoły. Z tej okazji Technikum Łączności otrzymało sztandar. Władze miejskie przypięły na sztandarze honorową odznakę „Za zasługi dla Gdańska”. Dziesięć lat później, w Dniu Edukacji Narodowej 1981 r., przy okazji powstania w szkole związku zawodowego „Solidarność”, odbyła się w kościele św. Brygidy msza w intencji Patrona Szkoły, zmarłych nauczycieli i uczniów. W czasie nabożeństwa ksiądz prałat Henryk Jankowski, przyjaciel szkoły i młodzież, dokonał ceremonii poświęcenia szkolnego sztandaru i przypiął do niego krzyżyk. 

Stan wojenny  pozostawił w pamięci uczniów i nauczycieli smutne wspomnienia. Położenie szkoły w centrum miasta, w pobliżu Stoczni Gdańskiej, codziennie przypominało wszystkim o trwających wojskowych rygorach i działalności ZOMO. Wśród nauczycieli i uczniów różne światopoglądy, jednak w centrum zainteresowania było cały czas zdobywanie wiedzy.

Społeczność Technikum Łączności była świadkiem i uczestnikiem przemian ustrojowych w Polsce. Po odejściu na emeryturę Emira Chazbijewicza (1988 r.) funkcję dyrektora szkoły przejął wieloletni wicedyrektor, mgr inż. Józef Czekaj. Pełnił swoje obowiązki 1990 roku, zachowując dotychczasowy system kierowania szkołą. W uroczystościach czterdziestolecia Technikum Łączności w 1991 roku, zorganizowanych przez nowego dyrektora szkoły dr. inż. Jerzego Kowalczyka, widać było atmosferę nowej rzeczywistości w Polsce. Jerzy Kowalczyk był siódmym dyrektorem Zespołu Szkół Łączności i pełnił funkcję do 2000 r. Skoncentrował się na dokonywaniu radykalnych zmian w szkole. W roku 1991/92 otworzył trzyletnie technikum na bazie Zasadniczej Szkoły Łączności. Otworzył wydział teleinformatyki i wprowadził nową specjalność nauczania zawodowego – systemy komputerowe –  która cieszyła się największą popularnością wśród uczniów. Położył nacisk zwłaszcza na komputeryzację szkoły. Zrezygnował przy tym ze specjalizacji telekomutacja i teletransmisja. Zlikwidował również obowiązek noszenia mundurów przez młodzież, uznając go za relikt przeszłości. Dyrektorowi Jerzemu Kowalczykowi Zespół Szkół Łączności zawdzięcza wprowadzenie go w nowy etap historii szkoły oraz w zreformowaną oświatę, a także gruntowną modernizację bazy szkolnej i infrastruktury.

Ósmym dyrektorem ZSŁ w 2000 r. został mgr inż. Bogusław Szumichora. Już w pierwszych dniach pełnienia tej funkcji zainicjował przygotowania do jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia szkoły we wrześniu 2001 roku. Złoty jubileusz Technikum Łączności był uroczystością zamykającą istnienie szkoły w dotychczasowej postaci, a otwierającą nowy dział w historii szkoły (w 2000 roku dokonano ostatniego naboru uczniów do technikum pięcioletniego).Główne działania dyrektora skoncentrowały się na reorganizacji szkoły, nadaniu jej nowego technicznego profilu, zgodnie z wymaganiami reformy. Zabiegi dyrektora zmierzały do pełnego  wykorzystania doskonałej bazy technicznej szkoły oraz wysokich kwalifikacji nauczycieli. W czasie kadencji dyrektora Bogusława Szumichory dokonano remontu części sal, auli oraz dachu całego budynku TŁ. Dyrekcja zadbała o dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W tym celu nawiązano ścisłą współpracę z Politechniką Gdańską. Dziekan Wydziału Elektrotechniki Telekomunikacji i Informatyki, prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, i dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, prof. dr hab. inż. Paweł Zimny, zaproponowali utworzenie w ZSŁ klasy pod patronatem Politechniki Gdańskiej. Efektem ich starań było powstanie w roku szkolnym 2002/2003 klasy liceum profilowanego z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i astronomii oraz informatyki. Innowacja zakładała wprowadzenie zmiany kształcenia, polegającej na realizowaniu części lekcji w laboratoriach i audytoriach PG oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie wybranych zajęć z fizyki i astronomii, technologii informacyjnej oraz części modułów programu kształcenia ogólnozawodowego o profilu „zarządzanie informacją”. Istotną zmianą organizacyjną było połączenie nauki w szkole z zajęciami przewidzianymi programem studiów w ramach indywidualnego toku nauki. Szkoła, widząc zachodzące zmiany na rynku pracy i restrukturyzacje przedsiębiorstw w branży elektronicznej, postanowiła nie tylko przekazywać wiedzę, ale również praktyczne umiejętności. Z inicjatywy dyrekcji szkoły Jacek Kowalski w 2003 r. uruchomił Firmę Symulacyjną Info-Electronic Multimedia. Uczniowie technikum –  w ramach praktyk dla zawodu technik elektronik –  zapoznają się w niej z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw.

1 września 2005 r. dyrektorem Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku został dr hab. inż. Marek Hartman, prof. nadzwyczajny AM, który w 2007 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Dyrektor Hartman postawił na nowoczesność. Wyremontowano oraz wyposażono aulę, laboratorium światła i dźwięku, studio tv i pokój nauczycielski, salę gimnastyczną, salę zajęć ruchowych wyposażoną m.in. w bieżnie, siłownię oraz profesjonalną salę ergometrów.Przeprowadzono także wymianę instalacji przeciwpożarowej, elektrycznej i telefonicznej. Liczne sale dydaktyczne zostały odmalowane, wymieniono okna, drzwi, zakupiono nowe wyposażenie - od sprzętów biurowych po sprzęt multimedialny: DVD, rzutniki, tablice interaktywne, dostęp do Internetu przewodowego i bezprzewodowego. We wrześniu 2009 r. podjęto decyzję o rezygnacji z tradycyjnego dziennika i zastąpiono go dziennikiem elektronicznym. Nawiązano współpracę z firmami: SPRINT, SATEL, SIMEX. Dzięki współpracy z pierwszą z nich powstał innowacyjny program zajęć praktycznych dla zawodu technik telekomunikacji, uwzględniający najnowsze osiągnięcia telekomunikacyjne i pozwalający przygotować się uczniom do wymogów współczesnego rynku pracy. Firma SPRINT w 2008 roku wyremontowała oraz wyposażyła specjalistyczną salę zajęć praktycznych, zaś merytoryczne wsparcie jej pracowników pozwala na kształcenie umiejętności, jakich oczekują pracownicy branży telekomunikacyjnej. Z kolei dzięki zaangażowaniu firmy SATEL powstał pierwszy innowacyjny program zajęć praktycznych dla zawodu technik elektronik i innowacyjny program specjalizacji zawodowej. W roku 2007 uruchomiono laboratorium automatyki przemysłowej. Było to możliwe dzięki współpracy z firmą SIMEX, która wyposażyła laboratorium w sprzęt. Ponadto, dzięki firmie SLICAN wyposażono pracownię telekomunikacji w nowoczesną centralę, zaś firma C&C w ciągu ostatnich pięciu lat prowadziła comiesięczne szkolenia w zakresie okablowania strukturalnego dla uczniów klas trzecich technikum. W roku 2009, w porozumieniu z prof. Andrzejem Czyżewskim z Katedry Systemów Multimedialnych PG, utworzono laboratorium światła i dźwięku, w którym odbywały się zajęcia specjalizacyjne z techniki urządzeń audiowizualnych. Aby właściwie wykorzystać szanse stwarzane na lokalnym rynku pracy, Zespół Szkół Łączności poszerzył ofertę edukacyjną. Dzięki współpracy z Akademią Morską otwarto dwie nowe specjalności: technik telekomunikacji (pierwsi absolwenci tej specjalności ukończyli szkołę w roku 2010) oraz technik teleinformatyk.

W lutym 2012 r. prof. Marek Hartman odszedł na zasłużoną emeryturę, a funkcję dyrektora szkoły przejął, mgr inż. Zbigniew Domański, który z powodów osobistych musiał zrezygnować z pełnienia obowiązków w Zespole Szkół Łączności. W wyniku kolejnego konkursu 23 sierpnia 2012 r. na dyrektora szkoły powołano od wielu lat związaną z Technikum Łączności absolwentkę szkoły, mgr inż. Jadwigę Piechowiak, która kontynuuje politykę swoich poprzedników i dąży do dalszego unowocześniania oraz wzbogacania bazy i oferty szkoły, m.in. poprzez współpracę
z organizacjami (Pracodawcy Pomorza i PIKE) czy z lokalnymi przedsiębiorstwami, takimi jak: Sprint, Satel, Telkom-Telmor, Simex, Vector, LOTOS Serwis, Intel, DGT, Sevenet, KAINOS, SPARTEZ, APLLIT i in. Głównym zadaniem ciążącym na kolejnym zwierzchniku szkoły jest sprostanie wymaganiom kolejnym reformom oświaty, a także oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

Dyrektor Jadwiga Piechowiak nie tylko kontynuuje dobre praktyki wprowadzone w szkole przez poprzedników - postawiła sobie także za cel przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz wdrożenie elementów programu uczenia się przez całe życie. Aby zrealizować powyższe zamierzenia, pozyskała do współpracy organizacje oraz firmy z branży, które wzbogaciły bazę techniczną szkoły i uczestniczyły w kształtowaniu procesu dydaktycznego. Taka współpraca pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności ważne na rynku pracy oraz pożądane przez pracodawców. Tym samym daje im możliwość zdobycia atrakcyjnych miejsc pracy po zakończeniu nauki.

Wieloletnia współpraca z firmą SATEL przełożyła się na zbudowanie programu nauczania w zawodzie technik elektronik z ukierunkowaniem na systemy zabezpieczeń i instalacje magistrali KNX. Firma SATEL wspiera także doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym obszarze, systematycznie doposaża szkołę w najnowszy sprzęt oraz organizuje szkolenia praktyczne. Partnerstwo ZSŁ i SATEL zaowocowało także stworzeniem projektu systemu zabezpieczeń, monitoringu oraz kontroli dostępu dla 3 budynków szkoły. Ponadto dyrektor Jadwiga Piechowiak nawiązała trójstronną współpracę pomiędzy pomorskimi pracodawcami, Politechniką Gdańską i Zespołem Szkół Łączności. Efektem tej kooperacji była m.in. budowa programu nauczania dla zawodu technik teleinformatyk pod patronatem firmy INTEL oraz opracowanie programu nauczania dla zawodu technik teleinformatyk. Nawiązana w 2012 r. współpraca z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej w celu zbudowania programu nauczania oraz wyposażenia pracowni specjalistycznej z zakresu szerokopasmowej komunikacji elektronicznej zaowocowała wyposażeniem sali zajęć praktycznych przez firmy: TELKOM-TELMOR, VECTRA, VECTOR i UPC. Mając na celu kształcenie w oparciu o najnowsze technologie, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej przygotowała specjalistyczny podręcznik z zakresu szerokopasmowej komunikacji elektroniczne, a firmy TELKOM-TELMOR i Vector dodatkowo wyposażyły dwie sale zajęć praktycznych z zakresu szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (telewizji kablowej i satelitarnej).

Chcąc sprostać wymaganiom rynku pracy i wyposażyć uczniów w kompetencje zawodowe spełniające wymagania pracodawców szkoła korzysta także ze środków unijnych. W ramach projektu „Szkoła+BIZNES” wyposażono salę zajęć praktycznych w 12 stanowisk do lutowania. W trosce o podniesienie kwalifikacji uczniów i przygotowanie ich do mobilności zawodowej, w ramach realizowanych projektów unijnych: „Pomorskie – dobry kurs na edukację” oraz „Szkoła+BIZNES” uczniowie zdobyli uprawnienia SEP i odbyli kursy AutoCAD oraz warsztaty z doradztwa zawodowego. Kolejne projekty: "Gdańsk miastem zawodowców" oraz "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" zaowocują modernizacją bazy szkoły na niespotykaną dotąd skalę oraz wzbogaceniem oferty zajęć pozalekcyjnych.

Oprócz celu strategicznego, jakim jest przygotowanie uczniów do aktualnych potrzeb rynku pracy, dyrektor dąży do ujednolicania komunikacji wizualnej ZSŁ. W ramach koordynowanych przez nią działań została stworzona Księga Komunikacji Wizualnej, której autorem jest absolwent szkoły, Mirosław Rekowski. We współpracy ze studentami architektury wnętrz ASP oraz dr Iwoną Dierżko-Bukal i dr. hab. Markiem Jóźwickim opracowany został także projekt modernizacji budynku głównego ZSŁ.

Mając na względzie promocję szkoły oraz zwiększanie możliwości związanych z nauczaniem i rozwojem szans zawodowych uczniów, dyrektor Jadwiga Piechowiak angażuje się w działalność zewnętrzną: jest członkiem Rady Konsultacyjnej WEiA PG oraz reprezentuje ZSŁ w Pracodawcach Pomorza. Od lat jest też zaangażowana w działalność Fundacji Rozwoju ZSŁ, w ramach której pozyskiwane są środki i sprzęt techniczny wspomagający proces kształcenia.

 

Dyrektorzy szkoły

 

W latach 1951-2015 szkołą zarządzało jedenastu dyrektorów:

inż. Stanisław Kobus (1951-1953)
mgr inż. Bernard Kopciewicz (1953-1954)
mgr Mieczysław Kocięcki (1954-1973)
mgr inż. Wiesław Lewandowski (1973-1974)
mgr Emir Chazbijewicz (1974-1988)
mgr inż. Józef Czekaj (1988-1990)
dr inż. Jerzy Kowalczyk (1990-2000)
mgr inż. Bogusław Szumichora (2000-2005)
prof. Marek Hartman (2005-2012)
mgr inż. Zbigniew Domański (2012)
mgr inż. Jadwiga Piechowiak (2012-nadal)