O nas » Dokumenty » RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONA INTERNETOWA JEDNOSTKI:
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej (ZSŁ)
ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk

 

1. DEFINICJE

1.1.Usługodawca / Administrator Danych Osobowych - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk (dalej: ZSŁ), kontakt: sekretariat@zsl.gda.pl.

1.2.Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3.Polityka - niniejsza polityka prywatności lub polityka plików cookies.

1.4.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik – osoba korzystająca z informacji publikowanych na stronie internetowej.

1.5.Zasoby - Strony internetowe i aplikacje Usługodawcy.

 

2. INFORMACJE

2.1.ZSŁ szanuje Państwa prawo do zachowania prywatności. ZSŁ ze szczególną troską dba o ochronę przekazanych danych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, zapewnić Państwa, że korzystając z elektronicznych usług ZSŁ, Państwa dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.

2.2.Niniejsza Polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach elektronicznych usług ZSŁ.

2.3.Każdy użytkownik strony może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej ZSŁ (jeśli takie są opublikowane). Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez zaznaczenie stosownych zgód określonych stanowiących integralną cześć formularza.

2.4.W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres określony w indywidualnym formularzu zgody.

2.5.Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.6.W związku z ciągłym postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności.

 

3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z Art. 13 RODO informujemy, iż:

3.1.Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej (ZSŁ), natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@cdiap.eu,

3.2.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (UPO), innych przepisów prawnych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f RODO w celach:

a. realizacji obowiązku szkolnego oraz innych zadań ZSŁ,

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych,

c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

d. realizacji umów zawartych z ZSŁ,

e. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ZSŁ oraz ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny zainstalowany w ZSŁ,

f. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3.3.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

b. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c. Kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych,

d. Inne szkoły, organizacje którym szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych.

e. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZSŁ przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest ZSŁ.

3.4.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.5.Posiadają Państwo prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

3.6.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.7.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

4. PLIKI COOKIES

4.1.Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies w celach profilowania i prowadzenia monitoringu bezpieczeństwa strony przez ZSŁ.

4.2.Administratorem danych osobowych opisanych w pkt. 1. jest ZSŁ, który może korzystać z usług podmiotu przetwarzającego serwisującego stronę internetową - tylko takiego, z którym została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.3.Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.

4.4.Pliki cookies mogą być tworzone przez:

a. Usługodawcę i podmiot przetwarzający określonych w pkt. 2. - w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów Usługodawcy (utrzymania sesji).

b. Google LCC - w celu analizy statystyk ruchu Zasobów Usługodawcy.

4.5.Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.

4.6.Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4.7.Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików

Pobierz

pdf

Polityka prywatnosci