Zajęcia W-F

Marta Cierzniakowska

Zasady zwolnienia z zajęć określa §17 ust. 13-18 Statutu ZSŁ:

  1. Na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w zaświadczeniu lekarskim stanowiącym załącznik do wniosku.
  2. W przypadku określonym w ust. 13 uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, w czasie których nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
  3. W przypadku opinii lekarza stwierdzającej brak możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Zespołu zwalania ucznia z realizacji tych zajęć.
  4. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego jest zobowiązany do przebywania w miejscu zajęć pod opieką nauczyciela, o ile rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń nie złożą oświadczenia dotyczącego opuszczenia miejsca odbywania zajęć wychowania fizycznego w czasie zwolnienia.
  5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 16, dostępne jest na stronie szkoły.
  6. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu.

Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego znajduje się na stronie:

PROCEDURA W-F